Bar & Restaurant

(661) 695-8018

 

Krush Bar & Restaurant

 

BAR HOURS

Tuesday - Thursday: 4 PM - 10 PM

Friday - Saturday: 4 PM - 12 PM

DINNER HOURS

Tuesday - Thursday: 4 PM - 9 PM

Friday - Saturday: 4 PM - 10 PM